Farm girl in the Kowhiterangi valley,near Hokitika 1935