Navua leaving Greymouth carrying coal to Portland, March 1970.