Crumptons Wheelwright and Blacksmith, Reefton, 1896.